11. 10. 2021

Finance and Controlling Expert (m/f)

RegijaJugovzhodna Slovenija

Področje delaFinance / Računovodstvo

Tip dela:Strokovna in vodstvena delovna mesta


Opis
Are you precise and have a good eye in finance controlling? If you are confident in working alone and fast in seeing how changes in manufacturing affect the finance. Then we have a work opportunity for you.

With one of our well-positioned client on Slovenian market that is a part of a global corporation, we are looking for an Finance and Controlling Expert (m/f), with a focus on controlling part of the position.

You would be joining a fast-growing company and a top skilled, dynamic local team that works closely and on day to day bases with other teams in the corporation. The company is based in Southeast Slovenia.

The position requires:
 • Knowledge of Slovenian accounting standards;
 • Knowledge of IFRS - International Financial Reporting Standards;
 • Mandatory knowledge of SAP FICO;
 • Advanced knowledge of Excel;
 • US Financial Standards - Desirable but not a requirement;
 • At least 3 years of finance controlling experiences;
 • Fluency in written and spoken English.
Your tasks as an Finance and Controlling Expert will be:
 • Cost control of the entire production and all the production processes;
 • Assistance in coordinating and planning costs in accordance with generally accepted accounting standards and company policies.
 • Responsibility for setting new standards for materials, labor and overheads, including analysis and development of planned product prices based on bill of materials and working hours;
 • Preparation of a detailed comprehensive cost overview with corrections if necessary;
 • Responsibility for the development, implementation and maintenance of inventory management and cost tracking systems, that will provide management with financial data on production costs;
 • Responsibility for financial reporting to management on discards, deviations in production orders and other required analyses;
 • Participation in the preparation of data at the end of the month with an emphasis on production costs and stocks;
 • Posting of production order;
 • Participation in the calculation of permanent scenes;
 • Monitoring and warning of deviations from the plan;
 • During the month - identification of deviations from standards by cause and product;
 • Daily Communication with managers regarding the deviations;
 • Assistance in preparing the Balance Sheet (Analysis and explanation of why the result).
Why should you apply?
 • You would be a part of an multinational corporation with a local heart.
 • The company offers lots of career growth and education.
 • Dynamic and flexible work environment.
 • Open minded company culture.
You submit your application by clicking on the "Prijavi se" button.
For more information about the job, we are available on the telephone number: 031 783 569 (Leonela).

Ste natančni in imate dobro oko pri finančnem kontrolingu? Če ste samostojni in hitro ugotovite, kako spremembe v proizvodnji vplivajo na finance. Potem imamo priložnost za vas.
Z eno od naših dobro pozicioniranih strank na slovenskem trgu, ki je del globalne korporacije, iščemo strokovnjaka za finance in kontroling (m / ž) s poudarkom na nadzoru dela proizvodnje.
Pridružili bi se hitro rastočemu podjetju in vrhunsko usposobljeni, dinamični lokalni ekipi, ki tesno in z vsakodnevnim sodelovanjem drug z drugim in ekipami v korporaciji dosega uspehe. Podjetje ima sedež v jugovzhodni Sloveniji.

Položaj zahteva:
 • Poznavanje slovenskih računovodskih standardov;
 • Poznavanje MSRP - Mednarodni standardi računovodskega poročanja;
 • Obvezno znanje SAP FICO;
 • Napredno znanje Excela;
 • Ameriški finančni standardi - zaželen, a ne pogoj;
 • Najmanj 3 leta izkušenj s finančnim nadzorom;
 • Tekoče znanje pisne in govorjene angleščine.
Vaše naloge strokovnjaka za finance in kontroling bodo:
 • Nadzor stroškov celotne proizvodnje in vseh proizvodnih procesov;
 • Pomoč pri usklajevanju in načrtovanju stroškov v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi standardi in politikami podjetja.
 • Odgovornost za določanje novih standardov za materiale, delovno silo in režijske stroške, vključno z analizo in razvojem načrtovanih cen izdelkov na podlagi predloga materiala in delovnega časa;
 • Priprava podrobnega celovitega pregleda stroškov s popravki, če je potrebno;
 • Odgovornost za razvoj, izvajanje in vzdrževanje sistemov upravljanja zalog in sledenja stroškov, ki bodo vodstvu zagotavljali finančne podatke o proizvodnih stroških;
 • Odgovornost za finančno poročanje vodstvu o zavržkih, odstopanjih v proizvodnih nalogih in drugih zahtevanih analizah;
 • Sodelovanje pri pripravi podatkov ob koncu meseca s poudarkom na proizvodnih stroških in zalogah;
 • Knjiženje proizvodnega naročila;
 • Sodelovanje pri izračunu stalnih prizorov;
 • Spremljanje in opozarjanje na odstopanja od načrta;
 • Med mesecem - ugotavljanje odstopanj od standardov po vzrokih in proizvodih;
 • Dnevno komuniciranje z vodji glede odstopanj;
 • Pomoč pri pripravi bilance stanja (analiza in razlaga, zakaj rezultat).
Zakaj bi se morali prijaviti?
 • Bili bi del večnacionalne korporacije z lokalnim srcem.
 • Podjetje ponuja veliko poklicne rasti in izobraževanja.
 • Dinamično in prilagodljivo delovno okolje.
 • Kultura odprte družbe.
Svojo prijavo oddate s klikom na gumb "Prijavi se".
Za več informacij o delovnem mestu smo vam na voljo na telefonski številki: 031 783 569 (Leonela).
 
Prijavi se! Cancel

Referenčna številka JN -112020-39780

Objavil/a: Leonela Domitrovič